𝐖𝐞𝐛 𝟑.𝟎 sẽ là xu hướng mới trong thi trường crypto?

Gần đây Web 3.0 được nhắc đến nhiều, đặc biệt sau vụ Facebook bị sập hôm 4/10. Theo lời Founder Polkadot Gavin Wood: “𝐕𝐮̣ 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐅𝐁 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐞𝐛 𝟑.𝟎 𝐩𝐡𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐨 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̉𝐢”. Bởi nếu đúng như mô tả, Web 3.0 sẽ mang lại cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của bản thân, làm Internet trở nên “𝐩𝐡𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠, đ𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̛𝐧” so với Web 2.0 hiện nay.
Xu thế này là tất yếu nên các coin Web 3.0 đã, đang và sẽ rất được quan tâm. Đây là danh mục các coin Web 3.0 phổ biến…
Please follow and like us: